hlavička informační systém LIST
hlavička stránky
LIST 7.0
LOGISTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

LOGISTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM LIST

Ukázka informačního systému

Níže uvádíme ukázku logistického informačního systému LIST.

V případě Vašeho zájmu Vám můžeme systém LIST prezentovat buď u Vás, u nás nebo na referenčním místě.

1
 

Přihlášení a vstupní obrazovka

Ilustrační příklad.

Přihlášení

přihlášení do informačního systému LIST

Obr. 1 - Přihlašovací okno logistického informačního systému LIST7

Po spuštění systému LIST7 se zobrazí přihlašovací okno. V něm jsou čtyři vstupní editační pole - Server, Uživatel, Heslo, Database.

Server - Pokud není vstupní pole již předdefinované, zadává se název počítače v síti, nebo síťová IP Adresa, na kterém je nainstalovaný MSSQL Server. Název serveru se píše bez jakýchkoliv dalších znaků (zpětná lomítka, ….)

Uživatel - Pokud není vstupní pole již předdefinované, zadává se uživatelské jméno přístupu do MS SQL Serveru

Heslo - Pokud není vstupní pole již předdefinované, zadává se heslo pro přístup do MS SQL Serveru

Database - Pokud není vstupní pole již předdefinované, vybírá se databáze MS SQL Serveru, ke které se chce uživatel připojit.

Úvodní obrazovka

úvodní obrazovka informačního systému LIST

Obr. 2 - Úvodní obrazovka logistického informačního systému LIST7

Hlavní menu

V hlavním menu se zobrazují volby jednotlivých modulů. Tyto volby se zobrazují podle nastavení přístupových práv, které může měnit pouze uživatel sa. Po výběru z hlavního menu se u jednotlivých modulů zobrazí seznam položek podle určitého omezení.

Rychlý filtr

Pod hlavním menu se nachází rychlý filter, který se plní údaji v závislosti na vybraném modulu (plní se dokladovými řadami, komisnímy sklady, sklady, …). Po výběru tohoto rychlého filtru se přepíše seznam položek podle vybrané hodnoty.

Menu volby modulů

Po výběru modulu se zobrazí ikony, pomocí kterých se přidávají položky modulů, opravují, mažou …..

Seznam ikonek informačního sysému List

Značka Ikonka značka - informačné systém LIST

Pokud se vyskytne vedle ikony grafická značka Ikonka značka - informačné systém LIST, stiskněte tuto značku a zobrazí se další volba. Stiskem tlačítka se neprovede žádná akce.

Přidání položky

Ikonka přidání položky - informačné systém LIST Stiskem této volby se zobrazí editační obrazovka příslušného modulu, do které se zapisují vstupní údaje. Po uložení zadaných údajů a uzavření obrazovky se data tohoto dokladu zobrazí ve výpise položek.

Oprava položky

Ikonka oprava položky - informačné systém LIST Stiskem této volby se zobrazí editační obrazovka příslušného modulu, do které se zapisují vstupní údaje, Pomocí této volby a příslušné obrazovky můžete upravit data v příslušném modulu.

Smazání položky

Ikonka smazání položky - informačné systém LIST Stiskem této volby a souhlasem s dotazem dialogového okna o smazání příslušné položky dojde ke smazání příslušného záznamu v databázi. Tato položka se zároveň vymaže z výpisu položek. Ke smazání dojde pouze v tom případě, že byly dodrženy všechy relační vztahy v databázi. Pokud nedojde ke smazání položky, je vypsána chybová zpráva.

Vyhledání položky

Ikonka vyhledání položky - informačné systém LIST Stiskem této volby se zobrazí vstupní obrazovka filtru příslušného modulu, do, kterého se zapisují požadavky na výběr položek z databáze. Vybrané položky se zobrazí ve výpise položek.

Zrušení vyhledání položky

Ikonka zrušení vyhledání položky - informačné systém LIST Stiskem této volby se zruší výpis položek pomocí filtru a zobrazí se standardní výpis.

Tisk

Ikonka tisk - informačné systém LIST Stiskem této volby se zobrazí dialogové okno pro tiskové sestavy příslušného modulu.

Obnovení dat

Ikonka obnovení dat - informačné systém LIST Stiskem této volby dojde k opětovnému načtení dat z SQL Databáze. Používá se v případě, kdy pracuje více pracovníků nad jedním modulem.

Hromadné zadání

Ikonka hromadné zadání - informačné systém LIST Stiskem této volby se zobrazí zadávací obrazovka příslušného modulu, pomocí které je možné zadat více údajů najednu.

Přenos dat do internetového obchodu

Ikonka přenos dat do internetového obchodu - informačné systém LIST Stiskem této volby se přenesou stavy z vybraného skladu do souboru csv, který je možné naimportovat do internetového obchodu.

Export do excelu

Ikonka export do excelu - informačné systém LIST Stiskem této volby exportujete výpis položek do souboru excel, který je poté (pokud je nainstalovám MS Excel) otevřen program MS Excel.

Vyvolání nápovědy

Ikonka vyvolání nápovědy - informačné systém LIST Stiskem této volby vyvoláte nápovědu příslušného modelu.

Uzavření výpisu položek

Ikonka uzavření výpisu položek - informačné systém LIST Stiskem této volby uzavřeme výpis položek.

Filter položek

Stiskem příslušného sloupce se zobrazí dialogové okno pro zadání filtrované hodnoty. V hlavičce dialogového okna je číslo sloupce, pro který je filter zadáván. Musí být zadáno case sensitive, pro vyhledávání se jako divoký znak používá * (Firma*, …). Filter se zrusí tak, že se stiskne sloupec, u kterého chcete filter zrušit, vymaže se zadání a stiskem OK se zruší filter.

Výpis položek

V tomto seznamu se vypisují základní údaje dokumentů jednotlivých modulů. Výběrem řádky tohoto výpisu a stiskem některé z ikon popsaných výše se provede akce, která je k příslušnému tlačítku přiřazena.

Vyhledávání ve výpise

Zapisem textu do editačního pole tohoto vyhledávání se vyhledává zapsaný řetězec ve výpise položek bez ohledu na sloupce. Pokud výskyt řetězce najde, nastaví kurzor na příslušný řádek, pokud se řetězec již ve výpise nevykytuje, celé pole zčervená. Stiskem tlačítka Další, Předcházející se vybírá výskyt řetězce v dalších řádcích výpisu.

Status

Záložka status vypisuje Server a databázi ke které je program aktualně připojen, a uživatele, který je přihlášen.

Rychlé menu

Umožňuje rychlý výběr modulu.

2